Darko Virovac Ispis

Darko Virovac rođen je 27.01.1957. u Noskovcima, općina Čađavica, Republika Hrvatska.

Sveučilišni dodiplomski studij završio na Fakultetu prometnih znanosti (aeroprometni smjer) Sveučilišta u Zagrebu 2002. te je stekao zvanje diplomiranog inženjera prometa. Poslijediplomski znanstveni studij Tehničko-tehnološki sustavi u prometu i transportu završio na Fakultetu prometnih znanosti 2010. godine te je stekao zvanje magistra znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja tehnologija prometa i transporta, znanstvene grane zračni promet. Završio doktorski studij na Fakultetu prometnih znanosti 24.01.2018.

Na poslovima održavanja civilnih zrakoplova radi od 1978 godine. Ima jedanaest godina radnog iskustva na radioničkim radovima i radovima linijskog održavanja zrakoplova. Ima dozvolu za rad na održavanju zrakoplova tipa B2 i C i ovlaštenje za produljenje plovidbenosti zrakoplova airworthiness review. Položio je posebna ovlaštenja za održavanje zrakoplova tipa Boeing B727 i tip B737, za zrakoplove tipa McDonnell Douglas DC-9 i tip DC-10, za zrakoplove tipa Bombardier DHC-Q400, za zrakoplove tipa Avions de Transport Regional ATR-42 i za zrakoplove tipa Airbus A320f.

Na radnim mjestima organizacije i rukovođenja održavanja zrakoplova ima šestnaest godina radnog iskustva u vođenju i organizaciji baznog održavanja zrakoplova, i šest godina na mjestu direktora održavanja zrakoplova i škole za naobrazbu tehničara za dozvolu za rad na zrakoplovima. Na Veleučilištu Velika Gorica je pročelnik studija za Održavanje zrakoplova i viši predavač na predmetima Sustavi i oprema zrakoplova-II. Osnove aerodinamike i mehanike leta, Održavanje zrakoplova-I i Održavanje zrakoplova-II. Predsjednik je Sektorskog vijeća XVII Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika) pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.